WCF có gì hấp dẫn

WAS cho phép WCF được kích hoạt 1 cách tự động khi phân phối tới một máy tính có chạy WAS. Lớp này khác với lớp thực thi phục vụ chủ yếu bởi sự khác nhau trong công việc xử lý content bản tin. Ta sẽ thấy một trong những các hành xử như sau:.

WCF có gì hấp dẫn

Một giao dịch thanh toán chính là bộ phận của công việc. Các kênh làm việc trên bản tin và trên đầu đề của bản tin. Phần lọc tham số sẽ thực hiện lọc các đầu đề bản tin và thực hiện các hành vi đặt sẵn dựa trên việc lọc đầu đề.

Có hai kênh quảng cáo khác nhau là kênh luân chuyển (transport channel) và kênh điều hành (control channel). Metadata behavior: Hành xử với các siêu dữ liệu quy định xem làm ra sao và khi nào thì những siêu dữ liệu được chi bên phía ngoài phục vụ. WCF là technology nền tảng nhằm liên tục nhiều nguyên mẫu lập trình tiếp xúc được hỗ trợ trong .NET 2.0 thành một nguyên mẫu nổi bật.

Các chính sách và các tham gia (bindings) mô tả các ĐK cần phải có để tiếp xúc với cùng một phục vụ. Lớp bản tin là tập hợp các kênh. Hình sau mô tả các lớp chủ yếu trong phong cách thiết kế của Windows Communication Foundation (WCF).

WCF là một nguyên mẫu lập trình có thể chấp nhận được nhà phát triển thiết kế các cách phục vụ đáp ứng tính ổn định, và bảo mật và thậm chí là đáp ứng thanh toán. Các chính sách sẽ gồm cả những yêu cầu về bảo mật và các ĐK khác cần phải có khi tham gia với cùng một phục vụ. Bản dùng thử hoàn toàn có thể download ở đây: http://msdn.microsoft.com/en-us/visualc/aa700831.aspx.